צור יצחק

צור יצחק - יישוב קהילתי

בונים עתיד טוב יותר

שלישי, 01 ינואר 2013 02:23

על הועד המקומי

נכתב על ידי 
דרג מאמר זה
(0 הצבעות)
  • הועד המקומי הינו הרשות המקומית המוניציפאלית הממונה על כלל שטח השיפוט של הישוב, ואחראי לרווחתם של כלל התושבים המתגוררים בשטח הישוב.
  • הועד המקומי פועל כגוף אשר שואב את חובותיו וסמכויותיו מתוך צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח – 1958 ומן המועצה.
  • הגדרת הסמכויות בסעיף 132 (א) לצו קובעת כי לועד מקומי יהיו בתחום הנהלתו כל סמכויות המועצה לפי סעיף 63 לצו, ככל שאצלה לו המועצה עפ"י החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה (מסמך האצלת הסמכויות)

אצילת סמכויות ראש מועצה (סעיף  4 לצו)

ראש המועצה רשאי, באישור מליאת המועצה, לאצול מתפקידיו וסמכויותיו לסגן ראש המועצה או לחבר ועדת ההנהלה או לעובד המועצה או לראש ועד מקומי שבתחום המועצה, דרך כלל, לענין מסוים או לסוג ענינים.

ואולם, ראש המועצה לא יהא רשאי לאצול לראש ועד מקומי את סמכויותיו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח – 1968.

אצילת סמכויות המועצה לועד מקומי (סעיף 63 ה' לצו)

המועצה תהא רשאית לאצול מתפקידיה וסמכויותיה לועד מקומי, דרך כלל, לענין מסוים או לסוג של ענינים, למעט סמכויותיה עפ"י סעיפים 63(א)(11), 68, ו- 134 לצו זה, סעיף 22 לפקודה וסמכותה להפקיע מקרקעין על פי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה – 1965.

המועצה לא תהיה רשאית להאציל סמכויות לועד המקומי בתחומים הבאים :

  • ייסוד תאגידים ורכישת מניות / זכויות הנאה בתאגידים {סעיף 63(א)(11)}
  • הטלת אגרות, היטלים ודמי השתתפות {סעיף 68}
  • אישור תקציב ועד מקומי {סעיף 134}
  • חקיקת חוקי עזר {סעיף 22 לפקודה}
  • הפקעת מקרקעין לצורכי צבור {חוק התכנון והבניה}

סמכויות ועד מקומי (סעיף 132 לצו)

(א) "לועד מקומי יהיו בתחום הנהלתו, כל סמכויות המועצה שבתחומה, לפי סעיף 63, ככל שאצלה לו המועצה על פי החלטתה ובהתאם לתנאים שנקבעו בה, לרבות התנאים והמגבלות בסמכויות אלה. הועד המקומי יהיה רשאי לעשות שימוש בסמכויותיו, ככל שלא יהיה בכך סתירה להחלטות המועצה שהודיעה עליהן לועד ולחוקי העזר שלה".

(ב) "המועצה רשאית לבטל אצילת סמכות לועד מקומי כאמור בסעיף קטן (א) ובלבד שנתנה לועד המקומי הזדמנות להשמיע טענותיו".
הערות:
המועצה רשאית לאצול לועד מקומי בישוב סמכויות ותפקידים שונים משל ועד מקומי בישוב אחר.
המועצה נושאת באחריות גם לביצוע התפקידים והפעולות שהואצלו לועד.

(ג) סעיף זה מחיל הוראות שונות בצו החלות על המועצה האזורית, גם על הועד המקומי, חבריו ופעולותיו. לדוגמא: ישיבות הועד וועדותיו, איסור טובת הנאה לחברי הועד, כספים ותקציב, התקשרות בחוזים עפ"י מכרז, שקיפות ופרסום מסמכים ודו"חות.

(ד) החלת סעיף 84 על ועד מקומי.
"84(א) מבקר החשבונות יפסול כל הוצאה שאיננה כדין ויציין זאת בדין וחשבון לראש המועצה.
84(ב) ראש המועצה רשאי לזקוף כל הוצאה שאיננה כדין לחובתו של כל אדם שהוציאה או שהרשה להוציאה.
84(ד) האדם שלחובתו נזקפה בהחלטה סופית הוצאה שאיננה כדין יהא חייב בתשלומה לועד המקומי בתוך שלושים יום."

(ה) ועד מקומי רשאי בשים לב להוראות כלליות השר ובמידה שלא נקבעו הוראות בצו זה, לקבוע לעצמו את סדרי עבודתו ודיוניו.

פעולות הועד מקומי (סעיף 132א לצו)

(א) הועד המקומי רשאי לפעול לביצוע הסמכויות שהואצלו לו בעצמו או באמצעות המועצה.

(ב) החליט הועד המקומי לפעול באמצעות המועצה, רשאי הוא לפנות אליה בבקשה לבצע פעולות בתחומו במסגרת תקציבו המאושר.\

(ג) קיבלה המועצה פניה כאמור, תעשה את כל הדרוש לביצוע הפעולה המבוקשת, לרבות התקשרות לרכישת טובין או שירותים לפי העניין. פעולות כאמור ימומנו מתקציבו המאושר של הועד המקומי.

 

להמשך ומידע נוסף (בקובץ PDF)

נקרא 6188 פעמים עודכן לאחרונה ב חמישי, 31 ינואר 2013 09:35
עוד בקטגוריה זו: מזכירות היישוב »

© כל הזכויות שמורות לישוב צור יצחק
09-7494810
09-7494864
zuryitzhak@gmail.com
אתם כאן: דף הבית הועד המקומי על הועד